20 juni 2023
Geplaatst door TeamHouthavenSchiedam

Inmiddels is gebleken dat de beoogde verkaveling met eengezinshuizen niet meer past op de locatie. In dit nieuwsbericht lichten wij je graag de reden hiervan toe alsmede de benodigde wijzigingen.

1.    Update verkaveling/programma

De eerder gepresenteerde beoogde ontwikkeling van 65 eengezinswoningen was passend binnen de toen geldende kaders. Omdat recent een aantal belangrijke en voor deze ontwikkeling bepalende randvoorwaarden/kaders is gewijzigd past de beoogde verkaveling niet meer.

Eén van de bepalende randvoorwaarden is de dijkhoogte van de Westfrankelandsedijk waaraan het projectgebied grenst. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft haar eisen inzake de dijkhoogtes recent aangepast. Vanwege de klimaatverandering stijgt het water sneller en moeten dijken worden verhoogd en/of in de toekomst verhoogd kunnen worden, waaronder de Westfrankelandsedijk. Doordat deze dijk in de toekomst (tussen nu en ca. 100 jaar) ca. 2 meter hoger moet kunnen worden, moet de dijk ook breder worden. Daardoor wordt het plangebied smaller (de beoogde contouren volgens onderstaande afbeelding). De gewenste ruimtelijke kwaliteit en de eerdere beoogde verkaveling met 65 eengezinswoningen passen daardoor niet meer.

AM ziet dit als een nieuwe kans en werkt met het team toe naar een project dat past binnen de hernieuwde kaders, zodoende dat een toekomstbestendig en klimaatadaptief project kan worden gerealiseerd, passend binnen een toekomstbestendige en klimaatadaptieve omgeving. Samen met  gemeente Schiedam verkent AM op dit moment de mogelijkheden. Het beoogde nieuwe plan zal zich passen rondom het bestaande groen en water.

2.    Planning

Hoewel dit slechts een prognose is, zal de bestemmingsplanprocedure naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 van start gaan. Het ontwerp bestemmingsplan zal vervolgens in procedure gaan waarna het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. In het geval van zienswijzen, zullen AM en gemeente Schiedam deze beantwoorden waarna een besluit wordt genomen over het bestemmingsplan. Naar verwachting zal het definitieve bestemmingsplan eind 2023/begin 2024 worden gepresenteerd. Het streven is om het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2024 onherroepelijk te maken. 

Na afronding van bovenstaande procedures kunnen we overgaan tot de presentatie van het nieuwe plan

Zodra mogelijk zullen we in een volgende nieuwsbrief je hierover verder informeren, naar verwachting begin 2024.